دکتری طب سوزنی از پکن

دکتری عمومی از ارمنستان

20 سال سابقه تدریس

درمانگر و محقق طب سوزنی

سخنران برتر جهاد دانشگاهی