کارشناسی ارشد گرافیک

مدرس طراحی و نقاشی در شهرداری و چندین آموزشگاه فنی و حرفه ای

برگزاری چندین نمایشگاه گروهی همراه با هنرجویان

10 سال سابقه آموزشی