دارای مدرک مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه اصفهان و دکتری طب مکمل از دانشگاه پزشکی ارمنستان

دارای چندین مقاله ی ISI در سطح بین المللی

مدرس عنبیه شناسی و چهار سال سابقه ی تدریس