مشاوره و مدرس زنبور درمانی و طب سنتی

پژوهشگر مرکز تحقیقات زنبور عسل پکن – چین

دکتری حشره شناسی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه و سازمان فنی و حرفه ای